ویکی‌ادبیات:سیاست‌ها و رهنمودها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌ادبیات، برای توصیف روش‌ها بهتر، روشن‌نمودن اصول، حل اختلافات و با هدف پیش‌بردن ویکی‌ادبیات به‌سمت دانشنامه‌ای معتبر تدوین شده‌اند. لازم نیست برای آغاز ویرایش هیچ رهنمود یا سیاستی را بخوانید. پنج بنیاد، یک چکیدهٔ اساسی دربارۀ مرتبط‌ترین اصول ویکی‌ادبیات است.

سیاست‌ها، استانداردهایی است که تمام کاربران باید به‌طور معمول آن‌ها را دنبال کنند، درحالی‌که رهنمودها با این هدف نوشته شده‌اند که دورنمایی از بهترین شیوه‌ها برای عمل کردن به آن استانداردها را در زمینه‌های به‌خصوص ارائه دهند.

سیاست‌ها و رهنمودها را همواره باید با دلیل و ضمن به‌کارگیری عقل سلیم اعمال کرد.

سیاست‌ها

باتوجه‌به اختلاف‌نظر و تنوع دیدگاه‌ها، بنای نویسندگان بر این است که حتی‌الامکان از منابع دست‌اول و پذیرفته‌شده نزد عموم استفاده کنند.

سیاست‌های کلی ویکی‌ادبیات عبارت‌اند از:

رهنمودها

رهنمودهای ویکی‌ادبیات به چهار بخش تقسیم می‌شوند: (۱) رهنمودهای محتوایی؛ (۲) رهنمودهای رفتاری؛ (۳) رهنمودهای ویرایشی؛ (۴) رهنمودهای طبقه‌بندی.

رهنمودهای محتوایی

رهنمودهای رفتاری

یک موضوع باید خارج از ویکی‌ادبیات درخور توجه باشد، تا درج آن در ویکی‌ادبیات نیاز تلقی شود.
اگر دو یا چند مقاله نامی مشابه‌هم دارند، باید به‌روش مناسب خواننده را به‌سمت مقاله‌ای که مدنظرش است رهنمون ساخت.

رهنمودهای ویرایشی

ویکی‌ها زمانی که افراد مختلف در آن‌ها به رفع اشکال و بهسازی متن بپردازند، سریع‌تر گسترش پیدا می‌کنند. به‌همین‌دلیل ما انتظار داریم که همه جسورانه به اصلاح این اشکال‌ها بپردازند. ایرادی بر این کار وارد نیست.
همیشه خلاصه‌ای از ویرایشی را که انجام می‌دهید در جعبهٔ خلاصه‌ویرایش وارد کنید. از نوشتن خلاصه ویرایش‌های نامربوط پرهیز کنید.

رهنمودهای طبقه‌بندی

برای ایجاد زیرصفحه برای یک مقاله، این رهنمود راهنمای شما خواهد بود.

جستارهای وابسته