ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

پیش از افزودن یادبودها (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) به نکات زیر توجه کنید:

  1. برای افراد مواردی را به یادبودها بیافزائید که آن فرد مقاله‌اش حداقل ۱۰–۱۵ میان‌ویکی داشته باشد (طبق عرف انتخاب دیگر یادبودها)
  2. یادبودها در سه بخش «میلادی»، «جلالی» و «قمری» ذخیره شده‌اند و به دلیل همسان نبودن روزهای این سه گاهشمار آنها را به صورت جداگانه قرار دادیم.
  3. برای افراد از القاب استفاده نکنید.
  4. هر کدام از یادبودهای جلالی و قمری در سه صفحهٔ جداگانه برای رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها وجود دارند و اگر قصد ویرایش دارید باید هر کدام را جداگانه ویرایش کنید.
  5. برای جلوگیری از خراب شدن ساختار صفحهٔ اصلی، تعداد یادبودهای برگزیده (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) برای هر سه گاهشمار در مجموع نباید بیش از ۲۱ مورد باشد. (به عنوان مثال: یادبود امروز که در پایین مشاهده می‌کنید، نباید بیش از ۲۱ مورد باشد)
  6. برای ویرایش یادبودهای برگزیده جلالی و قمری به وپ:یادبودهای برگزیده/جلالی و وپ:یادبودهای برگزیده/قمری مراجعه نمایید.زادروزها
  • ۱۳۵۹ - جواد زهتاب (شاعر) - سدهٔ اصفهان
  • ۱۳۶۰ - سیدوحید سمنانی (شاعر) - تهران
درگذشت‌ها
رویدادها
  • ...
فروردین - اردیبهشت - خرداد - تیر - مرداد - شهریور - مهر - آبان - آذر - دی - بهمن - اسفند

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده
امروز جمعه، ۹ ژوئن، ۲۰۲۳ است؛ الان ‏۱۱:۲۸ (UTC) است.

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۱ ژانویه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ فوریه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۱ مارس

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ آوریل

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۱ مه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژوئن

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۱ ژوئیه

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۱ اوت

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ سپتامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۱ اکتبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ نوامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۵ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۶ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۷ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۸ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۹ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۳ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۴ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۵ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۷ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۸ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۹ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۰ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۱ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۲ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۳ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۴ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۵ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۶ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۷ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۸ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۲۹ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۰ دسامبر

ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۳۱ دسامبر


فروردین - اردیبهشت - خرداد - تیر - مرداد - شهریور - مهر - آبان - آذر - دی - بهمن - اسفند

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده