ویکی‌ادبیات:ابزارهای آمار ویکی‌ادبیات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
نمودار رشد ۸ ویکی اول

آمار کلی

آمار مقاله‌های ویکی‌ادبیات فارسی برپایه کیفیت

آمار برپایه کشور

آمار مقاله‌ها

برگرفته از پربیننده‌ترین مقالات ۲۰۱۱–۲۰۱۲
برگرفته از پربیننده‌ترین مقالات ۲۰۱۱–۲۰۱۲

فهرست مقاله‌های پربیننده بر پایه موضوع

آمار مقاله‌های پر بیننده

آمار پربیننده‌ترین مقالات ویکی‌فا

پربیننده‌ترین در سال میلادی

فهرست مقاله‌ها برپایه حجم

تفاوت این فهرست با ویژه:صفحه‌های_کوتاه دراین است که صفحه‌های ابهام‌زدایی در آن فهرست نمی‌گردند و همچنین برچسب و خصوصیات دیگر مقاله‌ها فهرست می‌شود.

ابزارهای تول‌سرور

 • تعداد مشارکت کاربرها در یک مقالهٔ خاص: این ابزار تعداد مشارکت همهٔ کاربرها در یک مقالهٔ خاص را مشخص می‌کند.
 • پربیننده‌ترین مقاله‌ها: با این ابزار می‌توانید پربیننده‌ترین مقاله‌ها را در بازه‌های روز ـ هفته ـ ماه ـ سال مشاهده کنید.
 • گراف و مقایسهٔ مقاله‌ها :با این ابزار می‌توانید میزان تغییرات در بازدید یک یا چند مقاله را به‌صورت هم‌زمان مشاهده کنید.
 • آمار تغییرات یک مقاله بر پایهٔ حجم دانلود در مرورگر: این ابزار میزان نمایش یک مقالهٔ مشخص را به‌صورت نمودار نمایش می‌دهد.
 • درصد رشد یا کاهش در ۱۰۰۰ مقالهٔ پربازدید ویکی‌ادبیات: این ابزار ده مقالهٔ اول در بیشترین رشد بازدید و ده مقاله در بیشترین کاهش دیدن در میان ۱۰۰۰ مقالهٔ پربازدید ویکی‌ادبیات را نمایش می‌دهد.

متوسط حجم مقالات ویکی‌ها

حجم متوسط مقالات ویکی‌ادبیات برپایهٔ بایت (از چپ به راست):

 • sv:۲۹۹۵
 • ro:۳۳۱۶
 • fa:۳۳۴۰
 • fr:۵۶۴۹
 • vi:۶۷۱۱
 • pl:۶۹۳۲
 • it:۷۲۱۷
 • en:۷۶۷۳
 • de:۸۷۹۸
 • ru:۹۵۴۰
 • uk:۱۲۸۴۴

پیوندهای بیرونی در ویکی‌فا

آمار کاربرها

پرونده:Amar fawiki 20-03-2019.jpg
نمودار میزان ویرایش در هر روز تا فروردین ١٣٩٨
پرونده:Fa edits 11-2011.jpg
رشد ویرایش در ویکی‌فا تا
پرونده:New page 11-2011.jpg
رشد ساخت مقاله در ویکی‌فا تا

مقالات ساخته‌شده

فهرست پیگیری‌ها

ابزارهای تول‌سرور

 1. نمایش فعالیت کاربر: این ابزار فعالیت کاربر را در فضای نام‌های متفاوت به‌صورت جدول نمایش می‌دهد.
 2. نمایش مقاله‌های ایجادشده توسط کاربراین ابزار مقاله‌های ایجادشده توسط کاربر را فهرست می‌کند.
 3. نمایش ویرایش‌های کاربر:این ابزار ویرایش‌های کاربر را به‌صورت ماهیانه نمایش می‌دهد.
 4. مشارکت‌های کاربر در کل پروژه‌های ویکی‌ادبیات:این ابزار کل فعالیت‌های کاربر را در همهٔ پروژه‌های ویکی‌ادبیات مشخص می‌کند.
 5. نمایش فعالیت کاربر به‌صورت گراف: این ابزار فعالیت‌های کاربر را به‌صورت گراف نمایش می‌دهد.
  با افزودن عبارت EditCounterOptIn.js به m:Special:MyPage/EditCounterGlobalOptIn.js می‌توانید میزان آمار و گراف‌های این ابزار را افزایش دهید.
 6. آمار کل ویکی‌ها ابن ابزار برای نمایش آمار کل ویکی‌ها کاربرد دارد.

آمار مدیران

ابزارهای متفرقه

جستارهای وابسته