Open main menu

ویکی‌ادبیات β

ویکی‌ادبیات:تکذیب‌نامهٔ عمومی

ویکی‌ادبیات، دانش‌نامه‌ای با محتویات آزاد و حاصل کار داوطلبانهٔ مشارکت‌کنندگان آن است. هدف این پروژه ایجاد منبعی آزاد برای دانش مرتبط با شعر و ادبیات داستانی معاصر ایرانیان است. ساختار آن به گونه‌ای است که هرکسی که دست‌رسی به اینترنت و حساب کاربری تأییدشده داشته باشد، می‌تواند محتویات آن را تغییر دهد. پس بدانید که هیچ مطلبی در اینجا پیدا نمی‌شود که به طور قطع مورد بازنگری افراد متخصص قرار گرفته باشد و بدون هیچ تردیدی صحیح و قابل اعتماد باشد.

این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید مطالب ارزشمند و صحیح بر روی ویکی‌ادبیات پیدا کنید؛ بل‌که در بسیاری موارد می‌توانید. هرچند ویکی‌ادبیات اعتبار اطلاعاتی که ارائه می‌دهد را تضمین نمی‌کند. محتویات هر مقالهٔ آن ممکن است اخیراً تغییر یافته باشد و در آن خراب‌کاری صورت گرفته باشد یا فردی غیرمتخصص اطلاعات ناصحیحی در آن وارد کرده باشد. اما بدیهی است که چنین مواردی نیز با همراهی دیگر مشارکت‌کنندگان، خیلی زود اصلاح خواهد شد.