الگو:Strip whitespace/1

From ویکی‌ادبیات
< الگو:Strip whitespace
Revision as of 22:22, 11 August 2016 by ویکی‌ادبیات>Darafsh الگو:Strip whitespace/1» را محافظت کرد: الگوهای حساس ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search