الگو:همچنین ببینید

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

کاربرد اصلی
{{همچنین ببینید|page1|page2|page3|...}}
تمام پارامترها
{{همچنین ببینید
| page1 | page2 | page3 | ...
| label 1 = label 1 | label 2 = label2 | label 3 = label3 | ...
| l1 = label1 | l2 = label2 | l3 = label3 | ...
| selfref = yes
| category = no
}}

نمونه

  • {{همچنین ببینید|مقاله}}
  • {{همچنین ببینید|مقاله#بخش}}
  • {{همچنین ببینید|مقاله#بخش|label 1=Custom section label}}
  • {{همچنین ببینید|مقاله1|مقاله2|مقاله3}}
  • {{همچنین ببینید|مقاله1|l1=Custom label 1|مقاله2|l2=Custom label 2}}