الگو:یادکرد ژورنال

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

. 

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای یادکرد ژورنال‌ها و نشریه‌ها و مجلات به کار می‌رود. الگو بر اساس شیوهٔ ارجاع به منابع در ویکی‌پدیای فارسی تنظیم شده‌است.

استفاده

پارامترها

هنگام استفاده از الگو پارامترهای استفاده‌نشده را خالی رها مکنید؛ حذفشان کنید.

با همهٔ پارامترها (متن زیر را کپی‌پیست کنید و پارامترهایی را که نیاز نیست حذف کنید)
{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = | نام = | نویسنده = | پیوند نویسنده = | عنوان = | ترجمه عنوان = | ژورنال = | سری = | دوره = | شماره = | مکان = | ناشر = | تاریخ = | سال = | ماه = | صفحه = | فصل = | نام خانوادگی ویراستار = | نام ویراستار = | پیوند ویراستار = | نویسندگان سایر بخش‌ها = | کوشش = | ترجمه = | دیگران = | زبان = | فرمت = | id = | شابک = | شاپا = | oclc = | pmid = | pmc = | bibcode = | doi = | پیوند = | تاریخ دسترسی = | پیوند بایگانی = | تاریخ بایگانی = | پیوند مرده = | laysource = | laysummary = | laydate = | گفتاورد | جداکننده = | پی‌نوشت = }}
با پارامترهای پرکاربرد
{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = | نام = | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = | ژورنال = | مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = | سال = | صفحه = | پیوند = | تاریخ بازبینی = | doi = }}
مثال ۱
{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = احمدی | نام = احمد | پیوند نویسنده = احمد احمدی (روان‌شناس) | نام خانوادگی۲ = رضایی | نام۲ = رضا | نام خانوادگی۳ = محمدی | نام۳ = محمد | عنوان = عنوان مقاله | ژورنال = ژورنال تخصصی | مکان = مکان انتشار | ناشر = ناشر | دوره = ۱۲ | شماره = ۲۳ | تاریخ = خرداد ۱۳۸۹ | صفحه = ۱۷–۱۹ | نام خانوادگی ویراستار = حسنی | نام ویراستار = حسن | فرمت = PDF | doi = doi | تاریخ دسترسی = | پیوند = http://www.example.com/example/ | پیوند بایگانی = http://www.example.com | تاریخ بایگانی = | پیوند مرده = بله }}

احمدی، احمد، رضا رضایی و محمد محمدی. حسن حسنی. «عنوان مقاله» (PDF). ژورنال تخصصی (مکان انتشار: ناشر) ۱۲، ش. ۲۳ (خرداد ۱۳۸۹): ۱۷–۱۹. doi:doi. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۶ سپتامبر ۲۰۱۱. 

مثال ۲
{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Brown | نام = John | نام خانوادگی۲ = Black | نام۲ = Jane | نام خانوادگی۳ = White | نام۳ = William | عنوان = Article | ژورنال = Important Journal | مکان = City | ناشر = Academic Press | دوره = ۱۲ | شماره = ۲۳ | تاریخ = May 2011 | صفحه = 17–20 | نام خانوادگی ویراستار = Smith | نام ویراستار = Samuel | فرمت = PDF | doi = doi | تاریخ دسترسی = May 2, 2011 | پیوند = http://www.example.com/example/ | پیوند بایگانی = http://www.example.com | تاریخ بایگانی = May 1, 2011 | پیوند مرده = نه | زبان = en}}

Brown, John, Jane Black and William White. Samuel Smith. ed. “Article” (PDF). Important Journal (City: Academic Press) 12, no. 23 (May 2011): 17–20. doi:doi. Archived on May 1, 2011. واردکردن جداگانهٔ نام و نام خانوادگی واردکردن یکجای نام کامل
{{یادکرد ژورنال
| نام خانوادگی =
| نام =
| پیوند نویسنده =
| نام خانوادگی۲ =
| نام۲ =
| پیوند نویسنده۲ =
| نام خانوادگی ویراستار =
| نام ویراستار =
| پیوند ویراستار =
| تاریخ =
| سال =
| ماه =
| عنوان =
| ترجمه عنوان =
| ژورنال =
| دوره =
| شماره =
| سری =
| صفحه =
| مکان =
| ناشر =
| زبان =
| فرمت =
| id =
| شابک =
| issn =
| oclc =
| pmid =
| pmc =
| bibcode =
| doi =
| تاریخ بازبینی =
| پیوند =
| پیوند بایگانی =
| تاریخ بایگانی =
| laysource =
| laysummary =
| laydate =
| گفتاورد =
| ref =
| جداکننده =
| پی‌نوشت =
}}
{{یادکرد ژورنال
| نویسنده =
| پیوند نویسنده =
| ویراستار =
| پیوند ویراستار =
| تاریخ =
| سال =
| ماه =
| عنوان =
| ترجمه عنوان =
| ژورنال =
| دوره =
| شماره =
| سری =
| صفحه =
| مکان =
| ناشر =
| زبان =
| فرمت =
| id =
| شابک =
| issn =
| oclc =
| pmid =
| pmc =
| bibcode =
| doi =
| تاریخ بازبینی =
| پیوند =
| پیوند بایگانی =
| تاریخ بایگانی =
| laysource =
| laysummary =
| laydate =
| گفتاورد =
| ref =
| جداکننده =
| پی‌نوشت =
}}
نتیجه (واردکردن جداگانهٔ نام و نام خانوادگی)

نام خانوادگی, نام. نام ویراستار نام خانوادگی ویراستار. [پیوند بایگانی «عنوان [ترجمه عنوان]»] (فرمت). ژورنال. به کوشش کوشش. سری (مکان: ناشر) دوره, no. شماره (تاریخ): صفحه. Bibcodebibcode. doi:doi. ISSN issn. OCLC oclc. PMC pmc. PMID pmid. id. بایگانی‌شده از [url نسخهٔ اصلی] در تاریخ بایگانی. بازبینی‌شده در تاریخ بازبینی. [laysummary Lay summary] – laysource (laydate). «گفتاورد» 

نتیجه (ذکر نام کامل نویسنده به صورت یکجا—در یک پارامتر)

نویسنده. ویراستار. [پیوند بایگانی «عنوان [ترجمه عنوان]»] (فرمت). ژورنال (مکان: ناشر) دوره, no. شماره (تاریخ): صفحه. Bibcodebibcode. doi:doi. ISSN issn. OCLC oclc. PMC pmc. PMID pmid. id. بایگانی‌شده از [url نسخهٔ اصلی] در تاریخ بایگانی. بازبینی‌شده در تاریخ بازبینی. [laysummary Lay summary] – laysource (laydate). «گفتاورد» 

مختصری پیرامون پارامترها

نویسندگان

{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = احمدی | نام = احمد | پیوند نویسنده = احمد احمدی (روان‌شناس) | نام خانوادگی۲ = رضایی | نام۲ = رضا | نام خانوادگی۳ = محمدی | نام۳ = محمد | ژورنال = ژورنال تخصصی}}
احمدی، احمد، رضا رضایی و محمد محمدی. ژورنال تخصصی. 

عنوان‌ها، ناشر و محل نشر

{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = احمدی | نام = احمد | عنوان = عنوان فصل | ژورنال = ژورنال تخصصی | مکان = مکان انتشار | ناشر = ناشر}}
احمدی، احمد. «عنوان فصل». ژورنال تخصصی (مکان انتشار: ناشر). 

دوره، شماره، تاریخ انتشار و صفحه

در حالت عادی صفحه به همراه دونقطه پیش از آن چاپ می‌شود. «ص» یا «صص» چاپ نمی‌شود. معمولاً لازم است دوره و شماره ذکر شوند. دوره پرررنگ می‌شود و شماره در پرانتز می‌آید. بین دوره و نام ژورنال نباید جداکننده‌ای باشد. با ذکرشدن شماره، اگر تاریخ ذکر نشود معمولاً مشکلی پیش نمی‌آید.

{{یادکرد ژورنال | ژورنال = ژورنال تخصصی | دوره = ۱۲ | شماره = ۲۳ | ص = ۲۵}}
ژورنال تخصصی ۱۲ (۲۳): ۲۵. 

و برعکس، می‌توان تاریخ را ذکر کرد و شماره را ذکر نکرد. در این حالت تاریخ در پرانتز می‌آید.

{{یادکرد ژورنال | ژورنال = ژورنال تخصصی | دوره = ۱۲ | تاریخ = بهار ۱۳۹۰ | ص = ۲۵}}
ژورنال تخصصی ۱۲ (بهار ۱۳۹۰): ۲۵. 

گرچه کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند و می‌توان هر دو را ذکر کرد. در این حالت بین شماره و دوره ویرگول می‌آید و تاریخ در پرانتز می‌رود.

{{یادکرد ژورنال | ژورنال = ژورنال تخصصی | دوره = ۱۲ | شماره = ۲۳ | تاریخ = بهار ۱۳۹۰ | ص = ۱۸–۱۹}}
ژورنال تخصصی ۱۲، ش. ۲۳ (بهار ۱۳۹۰): ۱۸–۱۹. 

اگر هیچ‌کدام ذکر نشوند خروجی این می‌شود. در این حالت بین دونقطه و شمارهٔ صفحه‌ها فاصله نمی‌آید.

{{یادکرد ژورنال | نام = احمد | ژورنال = ژورنال تخصصی | دوره = ۱۲ | ص = ۱۸–۱۹}}
ژورنال تخصصی ۱۲:‎۱۸–۱۹. 

اگر به هر دلیل فقط شماره یا فقط تاریخ ذکر شود، چیزی در پرانتز نمی‌رود و پیش و پس از آن‌ها فقط ویرگول خواهد آمد.

{{یادکرد ژورنال | ژورنال = ژورنال تخصصی | شماره = ۲۳ | ص = ۱۸–۱۹}}
ژورنال تخصصی، ش. ۲۳، ۱۸–۱۹. 

دربارهٔ صفحه، کاربرد این پارامتر فقط جهت ذکر ابتدا و انتهای مقاله‌است. مثلاً هنگامی که می‌خواهید مقاله‌ای از ژورنالی را یادکرد کنید بازه‌ای از صفحه‌ها که مقاله در آن است را به این پارامتر بدهید. این اختیاری‌است و فقط برای دقیق‌ترشدن یادکرد است.

انگلیسی

معمولی
{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Smith | نام = Joseph III | عنوان = Last Testimony of Sister Emma | ژورنال = The Saints' Herald | دوره = 26 | سال = 1879 | ماه = October | صفحه = 289 | زبان = en }}
Smith, Joseph III. “Last Testimony of Sister Emma”. The Saints' Herald 26 (October 1879): 289. 
ونکوور
{{یادکرد ژورنال | نویسنده = Bannen RM, Suresh V, Phillips GN Jr, Wright SJ, Mitchell JC | عنوان = Optimal design of thermally stable proteins | ژورنال = Bioinformatics | دوره = 24 | شماره = 20 | صفحه = 2339–43 | سال = 2008 | pmid = 18723523 | pmc = 2562006 | doi = 10.1093/bioinformatics/btn450 | url = http://bioinformatics.oxfordhournals.org/cgi/content/full/24/20/2339 | زبان = en}}
Bannen RM, Suresh V, Phillips GN Jr, Wright SJ, Mitchell JC. “Optimal design of thermally stable proteins”. Bioinformatics 24, no. 20 (2008): 2339–43. doi:10.1093/bioinformatics/btn450. PMC 2562006. PMID 18723523. 
Include URL link to free-article, pre-print or abstract; also supply access تاریخ unless the URL is known to be stable.
{{یادکرد ژورنال | ژورنال = Energy Policy | سال = 2008 | دوره = 36 | شماره = 6 | صفحه = 1858–1866 | عنوان = Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review | نویسنده = Myriam B.C. Aries; Guy R. Newsham | doi = 10.1016/j.enpol.2007.05.021 | url = http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf | فرمت = PDF | تاریخ بازبینی = 2009-09-01 | زبان = en}}
Myriam B.C. Aries; Guy R. Newsham. “Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review” (PDF). Energy Policy 36, no. 6 (2008): 1858–1866. doi:10.1016/j.enpol.2007.05.021. Retrieved 2009-09-01. 
Specify the DOI to provide a permanent link. Also give the PMID abstract for medical articles, and the URL if the article is free. پاب‌مد سنترال free full-text repository links may also be supplied and will link the عنوان if URL not specified, else as additional linked PMC value at the end of the citation
{{یادکرد ژورنال | نویسنده = Viollet B; Andreelli F; Jørgensen SB ''et al'' | عنوان = The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity | ژورنال = J. Clin. Invest. | دوره = 111 | شماره = 1 | صفحه = 91–8 | سال = 2003 | ماه = January | pmid = 12511592 | pmc = 151837 | doi = 10.1172/JCI16567 | پیوند = http://www.jci.org/articles/view/16567 | زبان = en}}
Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, et al. “The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity”. J. Clin. Invest. 111, no. 1 (January 2003): 91–8. doi:10.1172/JCI16567. PMC 151837. PMID 12511592. 

اگر پیوندی وارد نشده باشد، عنوان به مقالهٔ PMC پیوند داده می‌شود و در آخر دوباره به مقالهٔ PMC پیوند داده نمی‌شود.

{{یادکرد ژورنال | نویسنده = Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, ''et al'' | عنوان = The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity | ژورنال = J. Clin. Invest. | دوره = 111 | شماره = 1 | صفحه = 91–8 | سال = 2003 | ماه = January | pmid = 12511592 | pmc = 151837 | doi = 10.1172/JCI16567 | پیوند = | زبان = en}}
Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, et al. “The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity”. J. Clin. Invest. 111, no. 1 (January 2003): 91–8. doi:10.1172/JCI16567. PMC 151837. PMID 12511592. 

اگر پیوند doi مرده باشد، آنگاه به مقدار doi پیوند داده نمی‌شود و تاریخ خراب‌شدن پیوند تشخیص داده می‌شود و مقاله در ردهٔ «رده:Pages with DOIs broken since YYYY» قرار خواهد گرفت:

{{یادکرد ژورنال | نویسنده = Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, ''et al'' | عنوان = The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity | ژورنال = J. Clin. Invest. | دوره = 111 | شماره = 1 | صفحه = 91–8 | سال = 2003 | ماه = January | pmid = 12511592 | pmc = 151837 | doi = 10.1172/JCI16567 | doi_inactiveتاریخ = 2008-06-18 | پیوند = | زبان = en}}
Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, et al. “The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity”. J. Clin. Invest. 111, no. 1 (January 2003): 91–8. doi:10.1172/JCI16567. PMC 151837. PMID 12511592. 
اگر مقاله به زبان دیگری باشد و عنوان اصلی نامشخص باشد
{{یادکرد ژورنال | نویسنده = Huang Y, Lu J, Shen Y, Lu J | ترجمه عنوان = The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats | زبان = Chinese | ژورنال = Wei Sheng Yan Jiu | دوره = 28 | شماره = 2 | صفحه = 115–6 | سال = 1999 | ماه = March | pmid = 11938998 | زبان = en}}
Huang Y, Lu J, Shen Y, Lu J. “[The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats]”. Wei Sheng Yan Jiu 28, no. 2 (March 1999): 115–6. PMID 11938998. 
مثال‌های دیگر
  • {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Fowler | نام = Martin | پیوند نویسنده = Martin Fowler | کوشش = Kent Beck | عنوان = Last Testimony of Sister Emma | ژورنال = The Saints' Herald | دوره = 26 | سال = 1879 | ماه = October | صفحه = 289 | زبان = en}}
Fowler, Martin. “Last Testimony of Sister Emma”. The Saints' Herald. به کوشش Kent Beck 26 (October 1879): 289. 
  • {{یادکرد ژورنال | نام = W. Hugh | نام خانوادگی = Woodin | عنوان = The Continuum Hypothesis, Part I | ژورنال = Notices of the AMS | دوره = 48 | شماره = 6 | سال = 2001 | صفحه = 567–576 | مکان = Providence, RI | ناشر = American Mathematical Society | پیوند = http://www.ams.org/notices/200106/fea-woodin.pdf | فرمت = PDF | issn = 1088-9477 | oclc = 34550461 | زبان = en}}
Woodin, W. Hugh. “The Continuum Hypothesis, Part I” (PDF). Notices of the AMS (Providence, RI: American Mathematical Society) 48, no. 6 (2001): 567–576. ISSN 1088–9477. OCLC 34550461. 
  • {{یادکرد ژورنال | عنوان = Disney Releases 10 titles on Laser Videodisc | سال = 1982 | ژورنال = VIDEODISC/VIDEOTEX | دوره = 2 | شماره = 3 | صفحه = 175 | زبان = en}}
“Disney Releases 10 titles on Laser Videodisc”. VIDEODISC/VIDEOTEX 2, no. 3 (1982): 175. <templatedata> { "params": { "نام خانوادگی": {}, "نام": {}, "نویسنده": {}, "پیوند نویسنده": {}, "عنوان": { "suggested": true }, "ترجمه عنوان": {}, "ژورنال": { "suggested": true }, "سری": {}, "دوره": {}, "شماره": {}, "مکان": {}, "ناشر": { "suggested": true }, "تاریخ": { "suggested": true }, "سال": {}, "ماه": {}, "صفحه": {}, "فصل": {}, "نام خانوادگی ویراستار": {}, "نام ویراستار": {}, "پیوند ویراستار": {}, "نویسندگان سایر بخش‌ها": {}, "کوشش": {}, "ترجمه": {}, "دیگران": {}, "زبان": { "suggested": true }, "فرمت": {}, "id": {}, "شابک": {}, "شاپا": { "suggested": true }, "oclc": {}, "doi": { "suggested": true }, "bibcode": {}, "pmc": {}, "pmid": {}, "پیوند": { "suggested": true }, "تاریخ دسترسی": { "suggested": true }, "پیوند بایگانی": {}, "تاریخ بایگانی": {}, "پیوند مرده": {}, "laydate": {}, "laysummary": {}, "laysource": {}, "گفتاورد": {}, "جداکننده": {}, "پی‌نوشت": {}, "نام خانوادگی۲": {}, "نام۲": {} }, "maps": { "citoid": { "title": "عنوان", "url": "پیوند", "subject": "عنوان", "publicationTitle": "ناشر", "seriesTitle": "ناشر", "publisher": "ناشر", "date": "تاریخ", "PMCID": "pmc", "PMID": "pmid", "pages": "صفحه", "series": "سری", "accessDate": "تاریخ دسترسی", "DOI": "doi", "language": "زبان", "author": [ [ "نام", "نام خانوادگی" ], [ "نام۲", "نام خانوادگی۲" ] ], "editor": [ [ "نام ویراستار", "نام خانوادگی ویراستار" ] ] } } } </templatedata>