الگو:Class

From ویکی‌ادبیات
Revision as of 12:19, 10 February 2019 by Admin (talk | contribs) (۱ نسخه واردشده)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
 ارزیابی نشده 
توضیحات الگو[ایجاد]