کاربر:کیکاوس وُشْمْگیر

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

فریفته‌تر زان کسی نَبُوَد که یافته به نایافته دهد.

(عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر (۱۳۶۶)؛ قابوس‌نامه، به اهتمام غلام‌حسین یوسفى، چاپ سوّم، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى، صفحهٔ ۵۳.)