کاربر:درویش خرسند

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

در این بازار ــ اگر سودی است ــ با درویش خرسند است

خدایا، منعم‌ام گردان به درویشی و خرسندی...