پودمان:Citation/CS1/fa/sandbox/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

This is the documentation page for پودمان:Citation/CS1/fa/sandbox

<section begin=header />

<section end=header />

این پودمان برای پشتیبانی و ایجاد یادکردهای فارسی کاربرد دارد و به طور غیرمستقیم و از طریق الگوهای یادکرد فراخوانی می‌شود. <section begin=module_components_table /> فایل‌های این پودمان عبارتند از:

پودمان CS1
  فارسی بومی‌شده شرح
Gold padlock Module:Citation/CS1/en/sandbox بله الگو:Plain link Rendering and support functions
Module:Citation/CS1/en/Configuration/sandbox بله الگو:Plain link تعریف‌های متن‌های مرتبط با شناسه‌ها، رده‌ها و خطاها و ترجمه‌های محلی متناظر
Module:Citation/CS1/en/Whitelist/sandbox بله الگو:Plain link فهرست پارامترهای فعال، غیرفعال، و مهجور پودمان
Module:Citation/CS1/en/Date validation/sandbox بله الگو:Plain link توابع بررسی درستی تاریخ‌ها
Module:Citation/CS1/en/Identifiers/sandbox بله الگو:Plain link توابع پشتیبانی‌کننده از شناسه‌ها (شابک، doi، pmid، ...)
Module:Citation/CS1/en/Utilities/sandbox خیر الگو:Plain link سایر توابع و جداول ضروری
Module:Citation/CS1/en/COinS/sandbox خیر الگو:Plain link Functions that render a cs1الگو:Pipe2 template's metadata
Module:Citation/CS1/en/sandbox/styles.css خیر الگو:Plain link CSS styles applied to the cs1الگو:Pipe2 templates
Silver padlock Module:Citation/CS1/en/Suggestions/sandbox خیر الگو:Plain link جدولی برای متناظر کردن پارامترهای اشتباهی محتمل با پارامترهای صحیح (مثلا حلد -> جلد)

<section end=module_components_table />

بومی‌سازی

تمامی موارد بومی‌شده در این فایل (اصلی)، فایل Date validation و فایل identifiers با کامنت Falocalization مشخص شده‌اند. این موارد شامل تغییر ارقام به فارسی، پشتیبانی از تاریخ‌های فارسی، افزودن پشتیبانی از |ش= در {{پک}}، و نیز اضافه کردن یک separator پس از نام editor (ویراستار) (داده شده از طریق پودمان Configuration)، پشتیبانی از راستی‌آزمایی تاریخ‌های فارسی (فایل date validation) و پشتیبانی از شناسه‌ها برای ویکی فارسی (فایل identifiers) می‌شود.

علاوه‌بر این، برای بومی‌سازی پودمان لازم است نام پارامترهای محلی در فایل‌های Configuration و Whitelist داده شود. سایر موارد بومی‌سازی نظیر ترجمه خطاها، رده‌ها و ... نیز در همان فایل Configuration انجام می‌شود.