ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ مرداد/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
محمدعلی جمال‌زاده: اگر سروانتس فارسی
می‌دانست و می‌خواست دن‌کیشوت را به‌فارسی
بنویسد از این بهتر نمی‌شد.