ویکی‌ادبیات:الگوهای معرفی اشخاص

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

آنچه در زیر می‌بینید، فهرستی از الگوهای جعبه‌های معرفی اشخاص و گروه‌ها موجود در ویکی‌ادبیات است.

برای دیدن کلیهٔ الگوها به رده:الگو:جعبه اطلاعات افراد بروید.

کاربر ویکی‌ادبیات

الگو محل قرار گرفتن در مقاله و توضیحات
{{بالای جعبه کاربر}}
بحث الگو
برای معرفی کاربر ویکی‌ادبیات کاربرد دارد.
{{پایین جعبه کاربر}}
بحث الگو
برای معرفی کاربر ویکی‌ادبیات کاربرد دارد.

شاعران معاصر

الگو محل قرار گرفتن در مقاله و توضیحات
{{جعبه اطلاعات غزل‌سرا}}
بحث الگو
برای معرفی غزل‌سرایان معاصر کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات شاعران سپیدگو}}
بحث الگو
برای معرفی شاعران سپیدگوی صدسال اخیر کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات شاعران انقلابی}}
بحث الگو
برای معرفی شاعران انقلابی دارد.
{{جعبه اطلاعات شاعران طنزپرداز}}
بحث الگو
برای معرفی شاعران طنزپرداز کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات مرثیه‌سرا}}
بحث الگو
برای معرفی مرثیه‌سرایان کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات شخصیت قصیده‌سرا}}
بحث الگو
برای معرفی قصیده‌سرا کاربرد دارد.

داستان‌نویس

الگو محل قرار گرفتن در مقاله و توضیحات
{{جعبه اطلاعات داستان‌نویس}}
بحث الگو
برای معرفی داستان‌نویس کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات رمان‌نویس}}
بحث الگو
برای معرفی رمان‌نویس کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات داور}}
بحث الگو
برای معرفی داور جایزۀ ادبی کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات نویسندۀ داستان کوتاه}}
بحث الگو
برای معرفی نویسندۀ داستان کوتاه کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات شکسته‌نویسان}}
بحث الگو
برای معرفی داستان‌نویسان نثر شکسته کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات نمایشنامه‌نویس رادیو}}
بحث الگو
برای معرفی نمایشنامه‌نویس رادیو کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات فیلم‌نامه‌نویس}}
بحث الگو
برای معرفی فیلم‌نامه نویس کاربرد دارد.

نقد و تفسیر

الگو محل قرار گرفتن در مقاله و توضیحات
{{جعبه اطلاعات منتقد فیلم}}
بحث الگو
برای معرفی منتقد فیلم‌های روایی معاصر کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات منتقد رمان}}
بحث الگو
برای معرفی منتقد رمان معاصر کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات منتقد داستان‌های جهبه و جنگ}}
بحث الگو
برای معرفی منتقد داستان‌های جبهه و جنگ ایران و عراق کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات منتقد داستان کوتاه}}
بحث الگو
برای معرفی افراد منتقد داستان کوتاه کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات منتقدان ادبیات داستانی}}
بحث الگو
برای معرفی منتقدان ادبیات داستانی معاصر کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات پژوهشگران نثر معاصر}}
بحث الگو
برای معرفی پژوهشگران نثر معاصر کاربرد دارد.

نویسنده، شاعر، پژوهشگر

الگو محل قرار گرفتن در مقاله و توضیحات
{{جعبه اطلاعات نویسندگان شاعر}}
بحث الگو
برای معرفی نویسندگان شاعر معاصر کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات نویسندگان مترجم}}
بحث الگو
این جعبه ناقص است. لطفاً از {{جعبه اطلاعات نویسندگان شاعر}}استفاده کنید.
{{جعبه اطلاعات پژوهشگران شاعر}}
بحث الگو
برای معرفی پژوهشگران شاعر معاصر کاربرد دارد.
{{جعبه فیلم‌نامه‌نویسان کارگردان}}
بحث الگو
برای معرفی فیلم‌نامه‌نویسان کارگردان کاربرد دارد.
{{جعبه نویسندگان شاعر زن}}
بحث الگو
برای معرفی نویسندگان شاعر زن معاصر کاربرد دارد.

سایر اطلاعات

الگو محل قرار گرفتن در مقاله و توضیحات
{{جعبه اطلاعات زنان شاعر فمینیست}}
بحث الگو
برای ارائه زندگینامه زتان شاعر فمینیست کاربرد دارد.
{{جعبه شاعران ترک‌زبان}}
بحث الگو
برای شاعران ترک‌زبان پارسی‌گوی معاصر کاربرد دارد.
{{جعبه شاعران شیرازی}}
بحث الگو
برای شاعران شیرازی معاصر کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات طنزپردازان}}
بحث الگو
برای شاعران و نویسندگان طنزپرداز معاصر کاربرد دارد.
{{جعبه اطلاعات شاعران و نویسندگان کُرد}}
بحث الگو
برای شخصیت شاعران و نویسندگان خطۀ کردنشین کاربرد دارد.

جستارهای وابسته