جایزه ادبی پروین اعتصامی

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

جایزۀ ادبی پروین اعتصامی یک جایزۀ دوسالانۀ ادبی است که بر پایۀ اساس‌نامۀ مصوب جلسۀ ۶۱۸ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۰۲ شواری عالی انقلاب فرهنگی، برای تقدیر از زنان ادیب و پژوهنده در عرصۀ زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود.

در حال حاضر، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان مسئولیت برگزاری و مدیریت دبیرخانۀ این جایزه را بر عهده دارد.