جدید

From ویکی‌ادبیات
(Redirected from تست)
Jump to: navigation, search

چو ایران مباشد تن من مباد

به نام خداوند جان و خردکزین برتر اندیشه برنگذرد


تست زمان سرور : 10:31 صبح

بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
Adabiatirani.jpg
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
AdabiatiraniPlace.jpg
ساختمان کنونی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
بنانهادهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت فرهنگی)
وضعیتیازدهمین سال تأسیس
وظایف حاکمیتیبرگزاری جشنواره‌های بزرگ ادبی
وظایف خودتعریفبرنامه‌ریزی و اجرای طرح‌هایی با محورهای پژوهشی، آموزشی، تولید و ترویج، بین‌الملل و جشنواره‌ها
وضعیت حقوقیزیر نظر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هدفگسترش و ترویج ادبیات
تمرکزبر ادبیات داستانی و شعر
رویدادهای تحت پوششجایزهٔ ادبی جلال آل‌احمد، جایزهٔ ادبی پروین اعتصامی، جایزهٔ ادبی ملک‌الشعرای بهار و جشنوارهٔ شعر فجر
محصولاتدبیرخانهٔ جوایز ادبی جلال آل‌احمد، پروین اعتصامی و ملک‌الشعرای بهار، جشنوارهٔ شعر فجر و مجمع انجمن‌های ادبی
گستره فعالیتحوزهٔ ادبیات داستانی و حوزهٔ شعر
ریاستمهدی قزلی
افراد کلیدیمهدی قزلی (مدیرعامل)، جواد محقق (معاونت شعر)، ابراهیم زاهدی‌مطلق (معاونت داستان)
مقروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مکانتهران، بلوار کریم‌خان، خیابان سنایی، کوچهٔ پنجم (اعرابی)، پلاک ۶
نقشه
تصویر نقشهAdabiatiraniMap.png
مراجعه‌کنندگاننویسندگان، شاعران و منتقدان ادبی
وبگاهhttp://adabiatirani.com/جایزهٔ ادبی جلال آل‌احمد
JalalLiteraryPrize.png
آرم جایزه ادبی جلال
JalalLiteraryPrize11.jpg
تصویر جایزه ادبی جلال 11
وضعیتدر حال برگزاری دوره دوازدهم
نوعادبیات داستانی
بنانهادهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت فرهنگی)
وضعیت حقوقیمصوب پانصد و نود و سومین جلسه مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی
هدفارتقای زبان و ادبیات ملی و دینی و نیز تشویق نوشته‌هایی با هویت و خاستگاه ایرانی
مقربنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
مکان دبیرخانهخیابان کریم‌خان. خیابان سنایی کوچه پنجم اعرابی. پلاک ۶
مکان برگزاریتالار وحدت – پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری - کتابخانه ملی
نقش‌آفرینان داخلیتمام کتاب‌های ادبیِ منتشرشدهٔ داخل کشور را دربرمی‌گیرد
گسترهملی
بازدیدکنندگاناهالی ادبیات و عامه مردم.
برنامه‌های جنبی«ادبیات داستانی افغانستان»، «یک دههٔ ادبیات اقتصاد و پیامدهای اجتماعی کار» و «آتیهٔ ادبیات ایرانی»
ریاستوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دبیرمهدی قزلی
ساختاروضع شده در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
وبگاهhttp://jalal.adabiatirani.comتست جدید، برای بررسی نقشه سایت